เลขศาสตร์ - ผลรวม
Share :
ให้นำหมวดอักษรแปลงค่าเป็นตัวเลข แล้วบวกรวมกับตัว เลขทะเบียน ทั้งหมดทุกหลัก

ก ด ถ ท ภ แทนค่า = 1

ข บ ป ง ช แทนค่า = 2

ต ฒ ฆ แทนค่า = 3

ค ธ ร ญ ษ แทนค่า = 4

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ แทนค่า = 5

จ ล ว อ แทนค่า = 6

ศ ส แทนค่า = 7

ย ผ ฝ พ ฟ แทนค่า = 8

ฐ แทนค่า = 9

ตัวอย่าง เช่น เลขทะเบียนรถยนต์ 7กก 456 แปลงค่าอักษร ก = 1

ตัวเลขที่นำมาบวกกันคือ 7+1+1+4+5+6 = 24
บางตำราไม่นำตัวอักษรมารวม จะได้ 4+5+6 = 15

ทีนี้เรามาดูกลุ่มผลรวมที่ให้คุณ ส่งผลในด้านที่ดีมากกันบ้าง

ผลรวมตัวเลข ที่อยู่ในกลุ่ม ระดับดีมาก ได้แก่ ผลรวมเท่ากับ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
ผลรวมตัวเลข ที่อยู่ในกลุ่ม ระดับดี ได้แก่ ผลรวมเท่ากับ 20, 32, 40, 44, 69, 79

หมายเหตุ ศาสตร์ผลรวมเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล บางตำรา จะดูเฉพาะเลขหลังตัวอักษรเท่านั้น เพราะตัวอักษรและเลขหน้าจะเลือกไม่ได้ และเป็นหมู่มากที่จะมีเหมือนกัน โปรดใช้วิจรณญานในการพิจรณา